Sức khỏe
Tin hay
Sự khác nhau giữa Tomboy, SB và Transguy

Sự khác nhau giữa Tomboy, SB và Transguy

Nhiều người vẫn còn chưa phân biệt được các khái niệm như Tomboy, SB và Transguy. Sau đây là phần giải thích cụ thể các khái niệm để các bạn có thể hiểu rõ hơn về những khái niệm này.